Iskolabüfé pályázat

A pályázat beérkezési határideje: 2017. augusztus 30. 12 óra.

A Váci Tankerületi Központ (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján

egyfordulós nyilvános pályázat

útján kívánja bérbe adni az általa működtetett Őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola épületében üzemelő iskolai büfét.

1. Az ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Váci Tankerületi Központ

Ajánlatkérő címe: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.

Ajánlatkérő telefonja: 06-27-795-219

Ajánlatkérő email címe:

A pályázat tárgya:

A Őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola (2162 Őrbottyán, Rákóczi F. utca 115.) épületében található, 6,33 m2-es iskolai büféként funkcionáló helyiségben Iskolai Büfé működtetése.

2. A pályázat célja:

Bérleti szerződés kötése nyertes Ajánlattevővel a felhívásban szereplő iskolában, Iskolai Büfé működtetésére.

A büfé működésének célja, hogy a tanulók és alkalmazottak megfelelő minőségben és elérhető áron büfészolgáltatást vehessenek igénybe az intézményen belül.

3. A bérleti szerződés időtartama:

2017. szeptember 04-től – 2020. június 30-ig szól, mindkét fél részéről 30 napos rendes felmondási határidővel.

4. Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:

A büfé az iskola tanulóinak és dolgozóinak nyújt szolgáltatást (kb. 625 fő) tanítási napokon az iskola nyitvatartási idejében, megállapodás szerint.

5. A pénzügyi feltételek:

a) Az ajánlat induló összege: 30.000,- Ft/hó, mely az ÁFA szempontjából adómentes.

b) Az Ajánlatkérő jogosult minden év szeptember 1-től az éves inflációval növelni a bérleti díjat (első esetben 2018. szeptember 1.)

c) Ajánlatkérő részére a büféhelyiség használatáért a nyertes ajánlat alapján, az Ajánlattevő és az Ajánlatkérő között létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat (ami a büfé működtetésével kapcsolatban felmerülő, - a bérlővel egyeztetett mértékű – közüzemi díjakat tartalmazza) köteles megfizetni havi elszámolás keretében, minden hónap 10. napjáig.

d) Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg háromhavi bérleti díjnak megfelelő kauciót az Ajánlatkérő részére letenni, amely összeg az Ajánlattevőnek felróható szerződésszegés esetén felhasználásra kerül.

6. A szerződéskötés feltételei:

a) A bérbevétel napjától a Bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok betartásáról, kidolgozásáról és őrzéséről.

b) Vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja.

c) A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti berendezési tárgyait eredeti állapotban a bérbeadónak visszaadni.

d) Be kell tartania az iskola rá vonatkozó szabályzatait és rendelkezéseit.

e) Vállalnia kell az élelmiszerbiztonsági szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.

f) A bérlemény a büfé üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör csak a kiíró hozzájárulásával folytatható.

g) Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiség állagmegóvása az üzemeltető feladata.

h) Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása a Bérlő feladata.

i) A Bérlő köteles a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni.

j) Amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés bármely rendelkezését megszegi, figyelmeztetés nélkül a szerződés azonnali hatállyal felmondható írásban és új pályázatra kerül sor.

k) Dohány és szeszesital árusítása tilos!

l) A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az intézmény területén étel-ital automata is működik.

7. Tevékenységi kör:

A kiszolgálás módja: pulton át, eldobható papír tálcán szalvétával és műanyagpoharakban. 

Minimálisan elvárt termékek köre:

Ételválaszték:

a) hideg-meleg szendvicsek (helyben készítve)

b) finom pékáru és cukrász termékek (készen hozva)

c) palackos üdítőitalok (kivéve az energiaitalok)

d) kávé, tea, cappuccino, stb.

e) csomagolt (poharas tejtermékek, joghurt, stb.)

f) csomagolt édesipari termékek (Túró Rudi stb.)

Felhasználásra kerülő alapanyagok:

a) pékáru,

b) csomagolt felvágottak

c) tejtermékek

d) konyhakész friss zöldség és saláta a szendvicsekhez

e) palackos (dobozos üdítőitalok)

f) egyéb csomagolt áru

Figyelembe kell venni a tárgykörben érvényes ajánlásokat (OGYÉI) az iskolai büfék termékválasztásához!

8. A pályázat formai és tartalmi követelményei:

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani postai úton vagy személyesen a Váci Tankerületi Központ címére. (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.) A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

A tárgyban kérjük feltüntetni: „Pályázat Őrbottyáni Kvassay Jenő „Iskolai Büfé” működtetésére.”

Beérkezési határidő: 2017. augusztus 30. 12 óra. A beérkezési határidőn túl leadott, beérkezett ajánlatokat érvénytelennek tekintjük.

Hiánypótlásra lehetőség nincs. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 30 nap.

A pályázathoz csatolni kell:

a) A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

1. természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, elektronikus elérhetőség 

2. átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, elektronikus elérhetőség

b) Nyilatkozat a vállalt bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb, mint 30.000 Ft/hó

c) Nyilatkozat a szakmai jogosultságról (vállalkozói igazolvány, cégkivonat)

d) Nyilatkozat a nemleges köztartozásokról (APEH, TB stb.)

e) Nyilatkozat a fenti tevékenységi kör vállalásáról,

f) Nyilatkozat az élelmiszerbiztonsági szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosításáról, annak működtetéséről és a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről,

g) Büfé kínálatának részletes bemutatása és forgalmazandó termékek fogyasztói árára vonatkozó ajánlat

h) Az üzlethelyiség tervezett hasznosításának részletes leírását

i) Beszállítók felsorolása

j) Dolgozó vagy alkalmazott szakirányú végzettsége

k) EÜ alkalmasság

l) Közoktatási intézményben szerzett üzemeltetési tapasztalat

Az Ajánlatkérő azt az ajánlatot melyben a havi bérleti díj nem éri el a pályázatban meghatározott összeget, érvénytelennek tekinti.

Az Ajánlatkérő a benyújtott pályázat tartalmának (megajánlott bérleti díj, tervezett hasznosítás, stb.) vizsgálata során dönt a nyertes pályázóról, az ajánlatokat szabadon mérlegeli. A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül a Váci Tankerületi Központ bérleti szerződést köt.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról a tankerületi igazgató dönt. A pályázat elbírálásáról a pályázókat írásban értesítjük.

Bírálati szempontok:

Az Ajánlatkérő az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv.-ben foglaltak irányadóak.

Vác, 2017. augusztus 21.

Verebélyi Gábor Ákos
tankerületi igazgató