Humánügyi Bizottság

A Humánügyi Bizottság feladata az egészségügyi, szociális és családügyi, köznevelési és közoktatási, kulturális és sport ügyekben, feladatkörökben a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, továbbá a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlása. (148/2016 (VI.29.)

A Humánügyi Bizottság 7 tagú: 4 képviselő és 3 nem képviselő jogállású taggal.

A Humánügyi Bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a képviselő-testület ülését megelőző héten szerdai napon tartja.

A Humánügyi Bizottság feladatköre:

 • részt vesz a szociális, gyermekvédelmi, oktatási és egészségügyi, kulturális és sport témájú rendeletek előkészítésében, azok felülvizsgálatában,
 • zárt ülés keretében első fokon dönt – a képviselő-testület által a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot figyelembe véve – az átruházott hatáskörökben,
 • figyelemmel kíséri az idős emberek, a családok, a veszélyeztetett gyermekek helyzetét,
 • kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, a pedagógusokkal, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, a háziorvosokkal, a gyermekorvossal, a fogorvossal és a védőnőkkel, valamint a sportszervezetek vezetőivel, a sportlétesítmény kezelőjével,
 • véleményezi az egészségügyi szolgáltatásokat vállalók pályázatát, tevékenységét,
 • figyelemmel kíséri az egészségügyi szolgáltatások, a közegészségügy általános helyzetét, a település köztisztasági állapotát,
 • javaslatot tehet a költségvetés előirányzatainak megállapítására, az intézmények saját bevételének hasznosítására, a tárgyi eszközök fejlesztésére, az év közbeni előirányzat módosításra,
 • véleményezi a bizottság hatáskörébe tartozó önkormányzati feladatellátás rendszerét, javaslatot tesz annak módosítására, továbbá véleményezi az intézményvezető kinevezését,
 • javaslatot tesz az utcanevek megváltoztatására, emléktáblák elhelyezésére, közterületek elnevezésére, művészeti alkotás településen történő elhelyezésére, képzőművészeti és kulturális rendezvények támogatására, megrendezésére, pályázatok benyújtására, évfordulók megünneplésére, továbbá véleményezi az ezekre érkezett javaslatokat,
 • figyelemmel kíséri a sportlétesítmények működését, más irányú hasznosítását, a szabadidős és diáksport helyzetét,
 • ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat, gyakorolja a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket,
 • részt vesz a környezet-egészségügyi program előkészítésében,
 • részt vesz a hazai, nemzetközi és testvértelepülési kapcsolatok ápolásában és fenntartásában.”

A Humánügyi Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:

 • köznevelési, közoktatási, közművelődési, kulturális és sporttevékenységet ellátó intézmények létesítéséről, megszüntetéséről, az intézményvezetők kinevezéséről,
 • az utcanevek megváltoztatásáról, közterületek elnevezéséről,
 • képzőművészeti és kulturális rendezvények támogatásáról, megrendezéséről,
 • a település sportszervezeteinek, a szabadidős és diáksport támogatásáról,
 • a költségvetésről

szóló előterjesztések.

A Humánügyi Bizottság nyújtja be

 • a szolgáltatástervezési koncepcióról,
 • művészeti alkotás, emléktáblák településen történő elhelyezéséről,
 • a közművelődési és sportkoncepcióról

szóló előterjesztéseket.

Tagok

elnök

Benedek Éva 

tagok

Cserepka András 

Kiss László István 

 

Lehoczky Enikő

nem képviselői jogállású tagok

Diamantné Bodák Ildikó 

Som Istvánné 

 

Lévainé Apagyi Erika

 

Munkaterv

Meghívók

2018

2017

2016

Jegyzőkönyvek

2017

2016

2015