Pályázati felhívás iskolai büfé üzemeltetésére

A részletes pályázati kiírást itt megtekinthetik:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ISKOLAI BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

Őrbottyán VárosÖnkormányzata a Kvassay Jenő Általános Iskola (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferencutca 84.) épületében lévő 6,33 m²alapterületű helyiség, büfé üzemeltetés céljára történő bérbeadására  pályázatotír ki határozatlan időtartamra.

1.         Az Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérőneve: Őrbottyán Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe, postacíme: 2162 Őrbottyán, Fő út63.

Ajánlatkérőtelefonszáma: (28) 360-044

Ajánlatkérő e-mail címe: orbottyanarterieskikacinvitel.hu

 

2.         A pályázat tárgya

Őrbottyán VárosÖnkormányzata, a tulajdonában, és működtetésében lévő Kvassay Jenő ÁltalánosIskola (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.) épületében iskolai büféműködtetésére határozatlan idejű pályázatot hirdet.

3.         A pályázat célja

Bérleti szerződéskötése nyertes Ajánlattevővel a felhívásban szereplő iskolában az iskolai büféműködtetésére.

A büféműködtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő színvonalúés árszintű büfé-szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.

AzAjánlattevőnek a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel kell lenniük azOrszágos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)ajánlásában foglaltakra. 

4.         A bérleti szerződésidőtartama

2014. március 17.napjától határozatlan időre.

5.         Ajánlattevő általelvégzendő feladatok

A büfé az iskolatanulóinak és dolgozóinak nyújtson szolgáltatást (az Iskolában kb. 500 fő van)tanítási napokon hétfőtől-péntekig minimum: 07:00-14:00 óráig biztosítottnyitva-tartással.

6.          A pénzügyi feltételek

Ajánlattevő vállalja, hogy a büféhelyiség használatáért, Ajánlatkérő és Ajánlattevő közötta nyertes ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat, mindenhónap 5. napjáig megfizeti.

Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg három havi bérletidíjnak megfelelő kauciót Ajánlatkérő részére letenni, amely összegAjánlattevőnek felróható szerződésszegés esetén felhasználásra kerül.

Ajánlattevőt nem terheli bérleti díjfizetési kötelezettség július-augusztus hónapokra, ajúnius és a december hónapokra pedig 50 % mértékű díjfizetés terheli.

Ajánlatkérő a pályázatokat nem kizárólag a fizetendőbérleti díj egy havi (...- Ft/hó) összegére tett megajánlás alapján bírálja el.

Az Ajánlatkérő jogosult minden év szeptember 1-től az éves inflációval növelni abérleti díjat. 

90 napnál hosszabb bérleti díj hátralék (közüzemi díj, köztartozás) a szerződésazonnali felmondását eredményezi.

A pályázat kiírója minimálisan megajánlható bérleti díjat határoz meg, melynek összege: 20.000 Ft + ÁFA/hó.

7.          A szerződéskötésfeltételei

 • Ajánlattevőnek vállalnia kell a büfé megfelelő és biztonságos készülékkel, berendezésekkelvaló ellátását, működési engedélyének megszerzését és a megfelelő ésbiztonságos működéshez szükséges felújítások elvégzését, bérbeszámítási igénynélkül, saját költségen.
 • A bérbevétel napjától abérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságávalkapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi illetvea tevékenységre vonatkozó további hatósági előírások, rendszabályokbetartásával, kidolgozásával.
 • Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja, betartjaaz iskola szabályzatait és rendelkezéseit.
 • Ajánlattevőnek vállalnia kell az előírt szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetésfolyamatos biztosítását.
 • A bérleményben a büfé üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör csak a kiíróhozzájárulásával folytatható.
 • A bérlemény albérletbe nem adható, a bérlő, mint jogi személy jogutód nélkülimegszűnése esetén a szerződés megszűnik.
 • Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az üzemeltetőkötelessége.
 • Tisztaságifestés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása az üzemeltető feladata.
 • Az üzemeltető köteles a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni.
 • A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a helyiséget és annak leltárszerinti berendezései tárgyait eredeti állapotban a bérbeadónak visszaadni.
 • Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség ésüzemeltetés folyamatos biztosítását.
 • Dohány és szeszesital árusítása TILOS!

8.         Tevékenységi kör

A kiszolgálás módja: pulton át, eldobható papír tálcán szalvétával és műanyag poharakban.

Az étel ésitalválasztékot a hatályos szabályozásnak megfelelően kell összeállítani.

 

9.         A pályázat formai éstartalmi követelményei

A pályázatot papír alapon,zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre: Őrbottyáni PolgármesteriHivatal (2162 Őrbottyán, Fő út 63.) 

A borítékon kérjükfeltüntetni: „Pályázat a Kvassay Jenő Általános Iskola épületében iskolai büféüzemeltetésére.”

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. március 5.

 

A pályázathoz csatolni kell

 • az Ajánlattevő nevét, címét, egyébelérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.),
 • a büfé működtetésére vonatkozó tervezetet, a büfé kínálatának részletes bemutatását,
 • az Ajánlattevő eddig tevékenységének rövidismertetését, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit,koncepcióját, üzleti tervét,
 • referenciákat,
 • a havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot,
 • Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállaljajelen pályázati kiírásban foglalt feltételek betartást,
 • Ajánlattevőnyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alattbiztosítja a pályázatában bemutatott büfé kínálatnak megfelelően az árusítandóélelmiszerek egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát.

 

10.        A pályázattalkapcsolatos egyéb információk

 • Az Ajánlattevő feladatta – eredményes pályázat esetén - a bejelentés köteleskereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartás kezdeményezése, a szükségesigazolás – a működési engedély kiadásáról – beszerzése és a szakhatóságok általelőírtak teljesítése.
 • A helyiségben kizárólag iskolai büfé működtethető. A tevékenység bejelentésköteles a 210/2009.(IX.29) Kormányrendelet alapján.
 • A büfé üzemeltetőjének vállalnia kell, hogy az árukínálata megfelel az egészségestáplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak.
 • A bérleti díj tartalmazza a víz, gáz, villany felhasználás díját.
 • A havi bérleti díj mellett a bérlő köteles megfizetni a szilárd hulladékszolgáltatás díját, a megkötött szerződést köteles bemutatni.

 

11.        A pályázati kiíráseredménytelensége

 

Ajánlatkérő fenntartjaa jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvántartására.

Eredménytelen, illetverészben eredménytelen a pályázati kiírás, ha

 • nem érkezett pályázati ajánlat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglaltfeltételeknek,
 • az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázatelbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve havalamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi Ajánlattevő érdekeitsúlyosan sértő cselekményt követett el,
 • a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna.

 

12.         A pályázat bontása éselbírálása

 

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2014. március 7.

 

Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2162 Őrbottyán, Fő út 63.

 

Az ajánlatok elbírálásának tervezettidőpontja: 2014. március 7.

Szerződéskötésidőpontja: 2014. március 13. 

13.        A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó

 • aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll; 
 • akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
 • akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása állfenn.

14.       A pályázat érvénytelen, ha

 • a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
 • egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

 

Az elbíráláseredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.

 

A pályázat benyújtása előtt az helyiség megtekintésérelehetőség van.

 

Előzetesegyeztetés: 

Prozlik Péter

2162 Őrbottyán, Fő út 63.

Telefon: (70) 382-6277

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosításkérhető Őrbottyán Város Önkormányzat polgármesterétől telefonon, illetveszemélyesen.

Cserepka András Polgármester

Polgármesteri Hivatal

2162 Őrbottyán, Fő út 63.

Telefon:06-28-360-044 

 

Őrbottyán Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot,hogy a pályázatot – az eljárás bármely szakaszában – indoklás nélküleredménytelennek nyilvánítsa.