Földhasználati bejelentés

A bejelentési kötelezettség fennáll, ha ...

ÚTMUTATÓ

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSEKHEZ

 

 

1. Földhasználati bejelentési kötelezettség fennáll, ha:

A föld fekvésétől függetlenül (külterület, belterület, zártkert) azoningatlanok, amelyek termőföld művelésiágban vannak a tulajdoni lap szerint nyilvántartva, azaz: szántó, szőlő,gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület.

Nem vonatkozik a bejelentésikötelezettség: erdőkre, valamint olyan területekre, amelyek nem termőföldek(pl. kivett beépítetlen terület, lakóház és udvar, stb.).

Külön felhívjuk a figyelmet, hogyaz új Földforgalmi Törvény szerint a zártkerti fekvésű termőföldekre isismételten vonatkozik a bejelentési kötelezettség!

 

2. Amennyiben nincs más földhasználó, elsősorban a haszonélvező (özvegyi jogosult), ennekhiányában a tulajdonos köteles a föld használatára és a bejelentésre.

Amennyiben egyedüli tulajdonos vagy a teljes ingatlanon haszonélvezőa bejelentő, a bejelentési kötelezettségének a földhasználati bejelentési adatlap megfelelőkitöltésével eleget tud tenni.

 

A BEJELENTÉSI ADATLAP I. és II.részeit kell értelemszerűen kitölteni (használat jogcímeként a tulajdonjog,illetve haszonélvezeti jog bejelölésével), IV/1. részből az 1. pontot kellmegfelelően kitölteni és aláírni.

 

3. Amennyiben az ingatlan közöstulajdonban van, vagy több haszonélvező van:

Egységes okiratba foglalt használatimegállapodást szükséges kötniük, valamint a használati rendet térképikimutatáson kell ábrázolniuk. A megállapodást és a térképi kimutatástmindenkinek alá kell írnia.

 

A térképi kimutatás a földhivataltól kikért 30 napnál nemrégebbi térképmásolaton készíthető el. (A korábbi jogszabályi előíráshoz képestez az ügyfelekre nézve mindenképpen kedvezőbb, hiszen eddig földmérő általkészített vázrajzot kellett csatolni!) Nem kell térképi kimutatás, ha ateljes ingatlant, vagy annak teljes alrészletét egyetlen személy használjamajd.

 

A használati megállapodásban rendezni kell a pontoshasználatot. Lehetőség van arra is, hogy a tulajdonostárs az őt illetőhányadnak megfelelő terület vagy annak egy része használatát tulajdonostársánakátengedje, ehhez azonban érvényes földhasználati jogcímet kell a megállapodásbafoglalni (ld. tájékoztató végén). A használati megállapodást egységes okiratbakell foglalni és közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kellfoglalni (azaz közjegyző, vagy ügyvéd készíti, vagy legalább két tanúval látjákel.) A megállapodásban rögzíteni kell a megállapodás időtartamát is.

 

Előfordulhat, hogy atulajdonközösségben nem minden tulajdonostárs érhető el, vagy működik együtt.Ez esetben az alábbi eljárás a megoldás:

A használati rend kialakításátkezdeményező tulajdonostárs írásban postai úton közli a tulajdonostársakkal atervezett használati rendet, amelynek elfogadására min.30 napot kell megjelölni.A tulajdonostárs hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha:

-ha az ajánlat „nem kereste” vagy„elköltözött” vagy „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz,

-ha átvette, de határidőn belülnem nyilatkozott,

-lakhelye ismeretlen,

-elhunyt és örököse ismeretlen,

-tulajdoni lap adatai alapján nemazonosítható.

 

Amennyiben így sem jön létremegállapodás és a földhasználati bejelentés hiányát a földhivatal utóbb észleli,majd az ekkor kiadott felhívásra sem rendezik a használati rendet, végső soronaz Agrárkamara a tulajdonostársak költségére sorsolás útján állapítjameg a használati rendet.

 

Amennyiben a közös tulajdonközeli hozzátartozók között áll fenn, lehetőségük van arra is, hogy csupánegyikük legyen a földhasználó, a többi tulajdonostárs pedig szívességihasználat címén adja használatába a hányaduknak megfelelő földrészletet. Aszívességi használatot is megállapodásba kell foglalni (legalább két tanú). Amegállapodás csatolása mellett a bejelentési nyomtatvány I., II. és IV/1.1. pontjamellett a III. pontot és a IV.2. pontot is ki kell tölteni!

 

4. Amennyiben kívülálló személy a földhasználó

Fontos változás, hogy haszonkölcsönszerződések kötésére már nincs jogszabályi lehetőség!

A szívességi használatotis megállapodásba kell foglalni. A megállapodás csatolása mellett a bejelentésinyomtatvány I., II. és IV/1.1. pontja mellett a III. pontot és a IV.2. pontotis ki kell tölteni!

 

Emellett fontos, hogy valamennyi termőföld használatiszerződést (jogcímtől függetlenül) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagyközokiratba kell foglalni (azaz két tanúval ellátott, vagy ügyvéd általkészített és ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített okiratba).

 

Haszonbérlet esetébenkifüggesztési kötelezettség, előhaszonbérleti jogok állnak fenn.

 

Haszonbérlet, felesbérlet,részesművelés esetén a BEJELENTÉSI ADATLAP I., II. pontjai mellett természetesszemély földhasználó esetében a IV/1. pont 1, 3/1, 3/2, és 3/3. alpontjait,jogi személy földhasználó esetében a IV/2. pont alpontjai szerinti nyilatkozatokatis kell kitölteni.

 

5. Akiknek bejelentését elutasították:

amennyiben fellebbezési határidőnbelül pótolja a fennálló hiányosságot, még a korábban hatályos jogszabályokalapján azt a földhivatal el tudja fogadni. Így pl. ha valaki zártkerti ingatlanakapcsán kapott elutasító határozatot és a térképi kimutatást csatolja, még elfogadható,ha nem csatol külön megállapodást.

 

6. Azok, akiknek földhasználati adatközlési bejelentését utasítottákel:

Az esetek jelentős részében azügyfél a bejelentési kötelezettségét akarta teljesíteni, azonban tévesenadatközlési nyomtatványt töltött ki. A jelenleg hatályos jogszabályirendelkezések szerint bejelentési kötelezettségük van (zártkert, külterület,belterületi termőföld esetében).

 

7. Földhasználati jogcímek:

szívességi használat: közeli hozzátartozó részére ingyenesen engediát a használatot (közeli hozzátartozó: házastárs, testvér, egyeneságbeli rokon)

haszonbérlet: föld használatát ellenérték fejében engedi át(kifüggesztési kötelezettség, előhaszonbérleti jogosultságok!)

felesbérlet: a bérlő a megtermelt termény felét vagy más hányadátengedi át a használatért cserébe

részesművelés: a szerződő felek közösen határozzák meg, hogy mittermelnek, feladatokból milyen részt vállalnak, terményből milyen aránybanrészesednek, kárt milyen arányban viselik.

 

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉS ADATLAPJA (ide kattintva letölthető)