A közterületek átnevezéséről, az utcanevekről

Rendeletek, határozatok, hirdetmények és tudnivalók

Tájékoztató térkép az utcanevek változásáról

Tájékoztató térkép az utcanevek változásáról

--

Jogerős határozatok

2021

2017

2016

Végzés

Határozatok

Rendelet

Általános tudnivalók

Mindennapi közös tapasztalatunk, hogy a mentő, a tűzoltó a kaotikus utcaszerkezet, számozás miatt csak késlekedve ér ki a helyszínre, de még a nagyobb helyismerettel rendelkező futárszolgálat is hosszú ideig kering, mire a keresett címet megtalálja.

Sokaknak nincs házszámuk, csak helyrajzi számuk. Évtizedes megoldandó problémáról van szó, az időzítés nem véletlen. A kormány arról döntött, hogy 2016. január 1-től minden állampolgár számára új, korszerű személyi okmányt bocsát ki, amely összevonja a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az adókártyát, a TB-kártyát, kibővíthető közlekedési kedvezmények igénybe vételére jogosító kártyákkal és akár diákigazolványként is funkcionálhat. Belátható, hogy indokolt ezzel a törekvéssel lépést tartani, az előkészületeket már most megtenni.

Számozás

Az átszámozásra kijelölt utcák esetében az a szerencsétlen gyakorlat valósult meg még a rendszerváltozás előtti időkben, hogy az akkori belterület külső határától indították a számozást a település belseje felé. Ez azzal a következménnyel járt, hogy a később belterületbe vont ingatlanoknak nem lehetett házszámot adni, csak helyrajzi számot. Ha számozás bentről kifelé halad, a további belterületbe vonáskor ilyen problémák nem keletkeznek. A közterületek számozásának szabályait helyi rendelettel, a központi irányelvek figyelembe vételével határozta meg a Képviselő-testület.

Eszerint:

  1. A helyi hagyományok figyelembe vétele, ahol lehetséges.
  2. A közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell indítani.
  3. A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó ingatlanig.
  4. A házszám-megállapításnál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni.

Utcanevek

A települést két fő útvonal, a Fő út, és a Rákóczi utca szeli ketté. Ha a mellékutcák számozása, logikus módon, bentről kifelé halad, vagyis az előbbi, meghatározó utaktól balra, illetve jobbra, akkor értelemszerűen az egyik oldalon meg kell az utcanevet változtatni, hiszen ugyanolyan névvel és számozással nem indulhat két ellentétes irányú utca.

További problémát jelent az, hogy a vasútvonal is azonos nevű utcákat szel ketté, olyanokat is, amelyeknél nincs vasúti átjáró. Ilyen például a Vak Bottyán utca. Akinek nincs helyismerete, annak nem egyszerű, hogy gépkocsival megtalálja az utca folytatását. Ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetését határozta el a képviselő-testület. Ezt a problémakört már több választási ciklus óta görgeti maga előtt az Önkormányzat, de a lakossági reakcióktól való félelem miatt a testületeknek eddig nem volt bátorsága felvállalni a rendezést.

A közigazgatási eljárás

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntései alapján a Polgármesteri Hivatal munkatársai az elmúlt év során megkezdték a közterületek átnevezésével és a házszámozással összefüggő feladatok végrehajtásának előkészítését. A felkészülés lassan a végéhez ér és az eddig lezajlott egyeztetések alapján a tényleges – a lakosság számára is látható és érezhető – munka is megkezdődik.

Az átnevezéssel és/vagy házszámozással érintett közterületek esetén a közigazgatási eljárás az alábbiak szerint alakul:

A képviselő-testület határozataiban foglaltak végrehajtása a jegyző feladat- és hatásköre. A jegyző a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezései alapján a házszámozással érintett közterületek házszámait határozattal megállapítja. A jegyző a névváltozással érintett közterületek elnevezéséről a házszám-megállapítás tárgyában hozott határozatában hirdetményi úton értesíti az adott közterületen lakcímmel rendelkezőket.

A határozat jogerőre emelkedését követően a megváltozott címet rögzíti a jogszabályok által előírt központi nyilvántartó rendszerben, továbbá a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartáson az ingatlanban lakcímmel (lakóhely és tartózkodási hely) rendelkező személyek vonatkozásában átvezeti.

A határozatok közzététele az érintettek nagy számára tekintettel hirdetményi úton történik, ami azt jelenti, hogy az egyes ingatlanok tulajdonosai, lakosai nem kapnak külön névre szóló határozatot, hanem a határozatot a Hivatal hirdetőtábláján, illetve a honlapon tekinthetik meg.

A lakcímkártyák cseréje

Az önkormányzat felkészült arra, hogy a lakosoknak minél kevesebb, ezzel kapcsolatos ügyintézési feladata legyen.

A címváltozás miatt érvénytelenné váló lakcímkártya cseréjét hivatalból kezdeményezzük a Váci Járási Hivatal Okmányirodájánál. Az új lakcímkártyát külön névre szóló értesítést követően vehetik át a lakosok a Polgármesteri Hivatalban, a régi (már érvénytelen) lakcímkártya leadásával egyidejűleg.

A lakosság érdekében a lakcímkártyák leadására és átvételére hétköznap délután-kora esti órákban, továbbá a hétvégén (szombat) biztosítunk lehetőséget.

Tekintettel arra, hogy Őrbottyán Város Önkormányzata a lakosság lakcímváltozással kapcsolatos terheit a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kívánja, minden olyan lakos esetében, ahol lehetséges, a lakcímváltozás közszolgáltatók felé való bejelentését a lakosok helyett el kívánja végezni.

A Hivatal rendelkezésére álló személy- és lakcímnyilvántartásban a személyes és címadatok rendelkezésre állnak, ugyanakkor arról csak a lakosoknál, vállalkozásoknál van információ, hogy egy adott ingatlan esetében, mely szolgáltatási szerződés, mely lakos nevén van.

Ezért, amennyiben a lakos igénybe kívánja venni az Önkormányzat által biztosított szolgáltatást, csupán annyi teendője van, hogy az értesítésben megjelölt időpontban az új lakcímkártya átvételekor magával hozza személyazonosításra alkalmas okmánya és régi lakcímkártyája mellett az ingatlanhoz kapcsolódó közmű- és távközlési szolgáltatók saját nevére szóló számláinak egy-egy példányát. Az adatváltozás bejelentéséhez szükséges továbbá, hogy a lakos felhatalmazást adjon az Önkormányzat részére az adatkezeléshez.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a lehetőség igénybevétele önkéntes, a lakosok egyénileg is bejelenthetik az adatváltozást a közszolgáltatók felé.

Vállalkozások, gépjárművek

Azt is tudjuk, hogy a vállalkozásokat sokkal komolyabban érinti ez a program. A kötelező kiadások mérséklése érdekében igyekszünk minden lehetőséget feltárni.

Az adatváltozások közszolgáltatók felé való csoportos bejelentésének lehetősége a vállalkozások számára is rendelkezésre áll, a szükséges dokumentumok leadásának időpontja megegyezik a lakcímkártyák átvételére nyitva álló időponttal. A cégbíróság felé való változás bejelentéssel kapcsolatban az egyeztetések még folyamatban vannak.

A gépjármű tulajdonosok esetében csoportos változás bejelentésre sajnos nincs jogszabályi lehetőség, az új forgalmi engedély kiállítása egyénileg kezdeményezhető bármely járási hivatalban.

Az adatváltozások bejelentése – amennyiben más adatváltozás nem történik – határozat bemutatása mellett illetékmentes, a cégbírósági változás bejelentési eljárás kivételével.

Amennyiben a címváltozás igazolására a határozatból további példányra van szüksége, kérelemre illetékmentesen adunk hitelesített másolatot.

Felhívjuk ugyanakkor a lakosság figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztató táblázatban szereplő sorrend, továbbá a felvázolt ügymenet a gyakorlati munka tapasztalatai alapján változhat! A végrehajtandó feladat nagyságára és példa nélküliségére tekintettel jelenleg nem látható előre, hogy az egyes közterületeket érintő változtatások milyen időintervallum alatt valósíthatók meg.

Az új információkról folyamatosan adunk tájékoztatatást, kérjük, hogy kövessék híreinket a www.orbottyan.hu oldalon, a település hirdetőtábláin és a Hírmondóban.

Amennyiben egyedi kérdésük, észrevételük van saját ingatlanukkal, lakcímükkel kapcsolatban, kérem, hogy keressék a Hivatal munkatársát az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 28/360-044 4. mellék,

E-mail: .

Megértést és együttműködést kérünk mindenkitől annak érdekében, hogy a Képviselő-testület által felelősséggel felvállalt feladat végrehajtható legyen a rendelkezésünkre álló szűk határidőn belül.

Kmetty Károly polgármester

Gállné Mezősi Szilvia jegyző

 

Az átnevezéssel és/vagy házszámozással érintett közterületek sorrendjének első üteme [pdf]

2016. március