Egyházak, felekezetek

Egyházak, felekezetek Őrbottyánban.

Református Egyház 

Weboldal: Őrszentmiklósi Református Egyház weboldala

Cím:  2162 Őrbottyán, Ady Endre utca 5
Tel.: 06-28-746-201

Őrbottyáni Római Katolikus Plébánia

A plébániát 2009. augusztus 15-én alapította a megyéspüspök. Korábban az őrbottyáni katolikusok a vácrátóti plébániához tartoztak. Helyben lakó lelkipásztor nem volt. Számunkra a legfontosabb a krisztusi közösség, amely minden érdeklődőt szeretettel vár, akik nyitott arra, hogy szeretet kapcsolatban éljen. Az a küldetésünk, hogy Isten országát életté váltsuk itt és most. Ha te is nyitott vagy erre és ott él a vágy a szívedben, hogy megismerd Istent és bennünket, akkor gyere el közénk.
Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor a plébánia weboldalán találsz további információkat.

Őrbottyáni Evangélikus Egyház 

Neve: Őrbottyáni Evangélikus leánygyülekezet 
Levelezési Cím: Lelkészi Hivatal 2161 Csomád 

Nem tudjuk, hogy volt-e valamikor is önálló evangélikus gyülekezet itt. 1983-ban Csomád anyagyülekezet részeként, filia néven szerepel 120 körüli lélekszámmal, iskola és templom nélkül. 1796-ban a maroknyi evangélikusság harangot hozat pestről, hogy hangja összetartozottságot és hitet hirdessen. 1797-ben pedig megválasztja első tanítóját, Czagan Pált. A tanítás és az igehirdetés rendszeressége érdekében előbb iskolát, majd imaházat építenek. Anyagi okok miatt tornyot csak 1865-ben húznak az imaház mellé. Ez az 5x10 méteres belső térrel rendelkező, sárfalakból gyúrt teplom 1962. április 30-ig állt és hirdette Isten dicsőségét. (helyét ma a Rákóczi úton emléktábla őrzi). 
Mai templomunk a szomszédos telken épült 1963-ban. Felszentelése 1975. október 26-án volt Káldy Zoltán püspök szolgálatával. A millennium tiszteletére a 84 családban élő 150 főt számláló evangélikus gyülekezet kívül-belül renoválta templomát, melynek újraszentelését Dr. Harmati Béla végezte 2000. április 9-én. Úgy fejezte be a gyülekezet a II. évezredet és kezdte a 21. századot, hogy él és élni akar. 

Tudja, hogy Isten kezében van és bele akar simulni Isten akaratába, hogy felhasználhatóvá tegye magát Ura szolgálatában, emberek javára, az Ő dicsőségére! 

A Csomádi és Őrbottyáni Evangélikus Egyházközség Facebook oldala ide kattintva érhető el.

Őrbottyáni Baptista Gyülekezet

Weboldal: Őrbottyáni Baptista Gyülekezet - http://www.orbottyanibaptista.hu/

Facebook oldalhttps://www.facebook.com/orbottyanibaptista

Az 1870-es évek végén sok helyen alakultak kis csoportok az egyszerű nép körében, ahol az emberek együtt bibliáztak, hogy lelki táplálékhoz jussanak. Több helyen, ilyen csoportban lángra kapott az evangélium igazsága, amit számos baptista elődünk példás áldozattal és buzgósággal hirdetett. 

A őrbottyáni gyülekezet születési évének 1882-t tekintjük, amikor Meyer Henrik anyakönyve szerint Barsi Jánost és feleségét bemerítette. 
Őrbottyáni gyülekezetünk hajdani elöljárójának, Szűcs Jánosnak leveléből: "Őrszentmiklóson baptista gyülekezet keletkezése: Néhány évtizeddel ezelőtt, vagyis 1883. év tavaszán lett elhintve az evangéliom drága magva, Kornya Mihály által, ki először Szadára és onnan át Őrszentmiklósra Szabó János házához jött, és ide jöttek össze a rokonok és ismerősök.” 

Az első őrbottyáni gyülekezet Szabó András házánál volt, de nem minden megpróbáltatás nélkül: jöttek a csendőrök és letartóztatták a hívőket, de aztán már az éj folyamán ismét együtt voltak. Ilyen próbákat kiállva szaporodott a gyülekezet! 
Az első imaház gyorsan szűknek bizonyult és béreltek egy házat a Fő út túloldalán. (Ez ma a Miklecz-féle épület, a Fő út 78-as számot viseli.) A gyülekezet indulásától csupán 10 év telik el és megépítik az őrbottyáni imaházat, amit 1892-ben felavatva átadják nemes rendeltetésének (mai Hősök tere 1. sz. alatti épület). 

A baptista vallásról általában 

Magyarországon 1905 óta törvényesen elismert vallásfelekezet. A népegyházi protestáns hittestvérektől a baptistákat az különbözteti meg, hogy a bibliai hitvalló felnőtt keresztséghez ragaszkodnak, és azt, Jézus példáját követve, vízbe való teljes alámerítéssel gyakorolják. Innen kapták az újszövetségi görög nyelvből eredő nevüket is: baptista = bemerítve keresztelő. Legnagyobb létszámban a baptisták az amerikai kontinensen élnek. A világon élő baptisták száma megközelíti a százmilliót. Hazánkban 150 éve működik szervezett formában a baptista misszió. Jelenleg kettőszázezerre tehető a Kárpát-medence területén élő magyar és más nemzetiségű hitvalló baptisták és hozzátartozóik létszáma. 

Gyülekezetünk MA…mi jellemző ránk? 

Gyülekezetünknek 2015-ben 80 bemerített tagja van, emellett sok fiatal és gyermek. Istentiszteletünk egyszerű, minimális liturgiai elemekkel.

Gyülekezetünkben működik zenekar (könnyűzene), énekkar (komolyzene) is, pengetős zenekar, baba-mama klub, foltvarró klub...stb. Aktív a közösségi élet.

Amikor imádkozunk, mindenkinek van lehetősége, hogy saját szavaival, hangosan imádkozzon.

Amikor a Bibliát kézbe vesszük, valamennyien megnyitjuk, és figyelemmel kísérjük az olvasott szakaszt. Leghangsúlyosabb az igehirdetés, aminek üzenetét szeretnénk a hétköznapokban alkalmazni. Személyes szolgálatokra is van lehetőség, amikor egy-egy lelki élményünket mondjuk el a legkülönbözőbb formákban. 
Vasárnapokon, délelőtt és délután részt veszünk az istentiszteleten. A feltétlen szükséges munkán vasárnap lehetőleg csak lelkünk erősítésével és Isten dicsőítésével foglalkozunk, mert szükségünk van a testvéri közösségre.

A gyülekezeteket lelkipásztorok és presbiterek, diakónusok vezetik, de bárki végezhet lelki szolgálatot, igehirdetést, ha erre a gyülekezettől megbízást kap. 

A baptisták két bibliai szertartást (sákramentumot) gyakorolnak: a bemerítést és havonta egyszer az úrvacsorát. Csak azok részesülnek bemerítésben, akik bemerítésüket önként kérték, akik a gyülekezet előtt vallást tesznek arról, hogyan élték át az Istennel való találkozást, hogyan váltotta meg őket Jézus a régi bűneikből. Bemerítésben csak az részesülhet, akinek életében láthatók a megtérés gyümölcsei. Hisszük, hogy ezt az Úr Jézus rendelte így. Aki ezt a lépést megtette, attól el lehet várni, hogy törekedjen a szent életre.

Törekszünk, hogy a tagokat a helyesen hirdetett Igével neveljük és erősítsük. Ha szükséges, intjük is egymást, hiszen a keresztyénség nem csupán vallás, hanem szent és tiszta élet. A baptistáknál nincs egyházi adó, az adakozás mértéke a tized, de mindenki szabadon adakozhat. Az adakozás a szeretet és szív dolga. Ha a lélek megérti, hogy Isten országa ügyének az előmozdításához áldozat is kell, akkor a hívő ember örömmel hozza adományát.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus ismét eljön erre a világra, mindenki által láthatóan, teljes hatalommal és dicsőségben. Akkor bekövetkezik a halottak feltámadása, azután pedig mindenki megítélése és elkülönítése örök boldogságra vagy örök gyötrelemre. Minden hívőnek hivatása az evangélium hirdetése. Nem kell hozzá különleges lelki ajándék, ez kötelesség. Szeretettel szolgálunk a környezetünkben élők felé. Elsősorban mindenkit arra bíztatunk, hogy keresse Istent! Hisszük és tapasztaljuk, hogy Istennel való élő kapcsolatban életünk megújul, reménységgel telik meg.Mi az ő gyermekei vagyunk, egymásnak pedig testvérei, ezért családiasak az alkalmaink is.

Miközben körülöttünk minden összekuszálódik és megromlik, nekünk Isten igéje segít, hogy megtaláljuk az igazságot, és ezek alapján jó döntéseket hozzunk életünkre nézve. Nagyon jó dolog, hogy segítségül hívhatjuk Isten nevét, és nem egy megkeseredett életet kell élnünk, hanem lehet részünk örömben, vidámságban, őszinte közösségben egymással. Biztosak vagyunk benne, hogy Isten él!