Álláspályázat: családsegítő

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 9.

Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet család- és gyermekjóléti szolgáltatásában családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik szerinti családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés,
 • főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség ( a 15/1998. NM rendelet 2.számú melléklete által meghatározott végzettség, elsősorban szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • nem áll a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/ A. § (1) pontja szerinti foglalkoztatási tilalom alatt, és ezt a munkaviszony létesítése előtt, a (2) pontja szerint lenyilatkozza

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • családgondozói, családsegítői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • saját gépjármű
 • "B" kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kiváló szintű együttműködési képesség a csapatmunka folyamatában,
 • pontosság, megbízhatóság,empátia,
 • megfelelő stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata
 • a pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muzsay Márta intézményvezető nyújt, a +3670488-9884 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgáltatásában címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán , Fő út 101. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 546/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
 • Személyesen: Muzsay Márta intézményvezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázat esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.