Álláspályázat: szociális gondozó

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27.

Őrbottyán Város polgármestere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Őrbottyán Város Önkormányzatánál szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.
 • Pest megye, 2167 Vácduka, Béke tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 25. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás, valamint idősek nappali ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladtaról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 3. pontjában meghatározott végzettség, elsősorban szociális gondozó vagy általános ápoló végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális gondozó munkakörben szerzett legalább 1-3 éves tapaszalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló postai feladóvevény másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muzsay Márta szakmai vezető nyújt, a +36-70/488-9884 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Város polgármestere címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2982-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó. 
 • Személyesen: Kmetty Károly polgámrester részére, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2017. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.