Álláspályázat: kisgyermeknevelő

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

Az Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai módszertani alapelvek figyelembevételével. Szeretetteljes, elfogadó környezet kialakítása, melyben a kisgyermekek harmonikus testi, lelki és szociális fejlődése biztosított. Szoros együttműködés a családokkal.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • emelt szintű szakképesítés,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész („Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban dolgozók részére”) I. Alapellátások 2. 1. pontjában meghatározott képesítések valamelyike.
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • büntetlen előélet,
 • a pályázó nem állhat a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • nem áll fenn vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, ill. nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermekek átmeneti nevelésbe vétele miatt, ill. a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskola, csecsemő-és kisgyermeknevelő BA,
 • szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • csapatmunkára való képesség
 • jó kommunikációs készség
 • a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak ismerete
 • megbízhatóság
 • empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt.
 • motivációs levél,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláh Barbara Bölcsődevezető nyújt, a 0628360044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4032/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.
 • Személyesen: Oláh Barbara Bölcsődevezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkező pályázatok alapján kiválasztás, majd személyes meghallgatás történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél meg a munkakör betöltésére. A pályázó az eredményről írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2021. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu