Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladata a pénzügyi, gazdasági, környezetvédelmi, természetvédelmi, településfejlesztési kérdésköröket tartalmazó képviselő-testületi döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, továbbá a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlása.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 tagú: 3 képviselő és 2 nem képviselő jogállású taggal.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a képviselő-testület ülését megelőző héten keddi napon tartja.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladatköre:

 • véleményezi és ellenőrzi a költségvetési előirányzatok teljesítését, a költségvetési beszámolókat, a pénzügyi tervek költségvetési előirányzatait, az éves költségvetési terveket, azok végrehajtását, az önkormányzat bevételi forrásait, a helyi adók kivetését, beszedését, önkormányzati intézmények alapítását, összevonását és megszűnését
 • véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, figyelemmel kí- séri az önkormányzati vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat
 • véleményezi az önkormányzati vállalkozás indítását, az abban való részvételt, a megállapodás tervezeteket, megkereséseket az önkormányzati vagyon elidegenítése, cseréje, jelzálogjog létesítés tárgyában
 • véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaság alapítását, belépés, beolvadás, kilépés és megszűnés indokoltságát, önkormányzati alapítvány létrehozását és megszűnését
 • előkészíti a hitelfelvételről szóló előterjesztést, vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését
 • előkészíti a településfejlesztéssel kapcsolatos beruházásokhoz, valamint a településszerkezeti és településrendezési feladatokhoz fűződő képviselő-testületi döntéseket, valamint ellenőrzi azok végrehajtását
 • javaslatot tesz az önkormányzat bevételeire, különösen az ingatlangazdálkodás során keletkező bevételekre, helyi adókra, lakbérekre, bérleti díjakra, közterület használat díjakra
 • javaslatot tesz a település környezetvédelmi és természetvédelmi koncepciójára, mely alapján programot készít a település környezetének és természeti értékeinek védelmére
 • elősegíti a településrendezési tervben foglalt környezetvédelmi és természetvédelmi szabályoknak megfelelő teljesülést
 • előkészíti a környezetvédelmet és a természetvédelmet érintő beruházásokat, véleményezi azokat, ellenőrzi a megvalósulást
 • javaslatot tesz a településen keletkezett környezeti és természeti károk enyhítésére, részt vesz az erre vonatkozó rendelkezések kidolgozásában
 • részt vesz a környezet-egészségügyi program előkészítésében
 • ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat, gyakorolja a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:

 • a környezeti és természeti károk enyhítéséről
 • az ingatlanok hasznosításáról
 • az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásról
 • a költségvetésről, a költségvetés módosításáról
 • a zárszámadásról
 • a költségvetési beszámolóról
 • a helyi adókról
 • az önkormányzati intézmények alapításáról, összevonásáról, megszűnéséről
 • a hitelfelvételről
 • az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságról
 • az önkormányzati beruházásról szóló előterjesztések.

 

Tagok

elnök

Kollár Sándor

tagok

Csernákné Szoboszlai Szilvia

Dékány András 

nem képviselői jogállású tagok

Lebek Péter

Szántó Veronika

Munkaterv

Meghívók

2018

2017

2016

Jegyzőkönyvek

2018

2017

2016

2015