Pályázati felhívás

Az Őrbottyán, Hegyi György utcai önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítésére

Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) képviselője, Kmetty Károly polgármester, Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 5/2014. (VI. 2.) rendelete alapján nyilvános versenyeztetési eljárást folytat le az Őrbottyán, belterület 1387 és 1401 hrsz. alatti ingatlanokból kialakításra kerülő 1387/1-9 hrsz. alatti, összesen 9 db építési telek értékesítésére.

1. Ajánlatkérő

 1. neve: Őrbottyán Város Önkormányzata
 2. címe: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.
 3. telefon és fax: 28/360-044, 28/360-228
 4. képviseli: Kmetty Károly polgármester
 5. kapcsolattartó: Károlyfi Levente műszaki és beruházási irodavezető

2. A pályázat célja: építési telkek értékesítése lakóépületek építése céljára.

3. Az ajánlat tárgya:

Az Őrbottyán, Hegyi György utcában található belterület 1387 és 1401 hrsz. alatti ingatlanokból kialakításra kerülő 1387/1-9 hrsz. alatti ingatlanok értékesítése. Az értékesítendő ingatlanok adtait az alábbi táblázat foglalja össze.

Az építési telkek szélessége átlagosan 23 m, hosszúsága átlagosan 33 m. Az építési telkek per- és tehermentesek, valamint harmadik személyre vonatkozó jog nem terheli. Az építési telkek elhelyezkedését, és helyrajzi számait az alábbi helyszínrajz mutatja be.

A kialakításra kerülő telkek helyszínrajza

Az Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérő szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján az építési telkek az Lf-1 jelű falusias lakóterületre vonatkozó előírások alapján építhetők be az alábbiak szerint:

a)         a beépítési mód oldalhatáron álló,

b)         a kialakítható építési telek legkisebb területe 720 m2,

c)         a kialakítható építési telek legkisebb szélessége 16 m,

d)         a kialakítható építési telek legnagyobb szélessége 30 m,

e)         a kialakítható építési telek legkisebb mélysége 30 m,

f)         a legnagyobb beépítettség terepszint felett 30%,

g)         a legnagyobb beépítettség terepszint alatt 38%,

h)         a legnagyobb szintterületei mutató 0,5 m2 / m2,

i)          a legnagyobb épületmagasság 5,0 m,

j)          a legkisebb épületmagasság 3,0 m,

k)         a legkisebb zöldfelületi arány 40%.

 

Az ingatlanok közmű bekötésekkel nem rendelkeznek, azonban a Hegyi György utcában a víz, szennyvízcsatorna, gáz, elektromos, hírközlés hálózat rendelkezésre áll.

 

4. Az ingatlanok forgalmi értéke:

Az építési telkek forgalmi értéke egységesen bruttó 10.000.000 Ft/telek.

 

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. az ajánlattevő adatait (természetes személy esetén: név, lakcím, születési hely, idő, anyja leánykori neve, telefonszám; jogi személy esetén: megnevezés, székhelye, adószám, képviselő neve, telefonszám)
 2. a megvásárolni kívánt építési telek/telkek helyrajzi számát,
 3. a megajánlott vételár összegét bruttó forintban.

6. Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlattevőnek a vételi ajánlatot a benyújtást követő 60. napig fenn kell tartania.

7. Az ajánlatokra vonatkozó további feltételek:

 1. Az ajánlattevők egyszerre több építési telek megvételére is nyújthatnak be vételi ajánlatot.
 2. A megvásárolt ingatlanok kizárólag a hatályos helyi építési szabályzat és a településképi rendelet előírásainak megfelelően lakó funkciójú, és a lakó funkciót kiszolgáló épületek építésére használhatók fel.
 3. Részletfizetésre 6 vagy több telek egyszerre történő megvásárlása esetén van lehetőség. Ebben az esetben szerződéskötéskor a vételár 10 %-ának megfelelő foglaló, a szerződés megkötését követően a vételár további 60%-a, a birtokba vételig a vételár 30%-a fizetendő. Az ingatlanok a teljes vételár kiegyenlítését követően vehetők birtokba.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:.

Az ajánlatot Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) postai címre, vagy személyes kézbesítéssel az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) titkárságára (földszint 3. szoba) zárt borítékban, 2 példányban kell leadni. A borítékon a következő megjegyzést feltüntetni: „Vételi ajánlat az Őrbottyán, Hegyi György utcai építési telekre”, „Csak a közbeszerzési bizottság bonthatja fel”.

9. Az ajánlatok elbírálás rendje és módja:

A beérkezett vételi ajánlatok elbírálása több szakaszban történik az utolsó ingatlan értékesítéséig. A minden hónap második szerda 12:00-ig beérkező vételi ajánlatokat a Képviselő-testület a soron következő rendes testületi ülésén bírálja el.

Több építési telek egyszerre történő megvásárlása esetén a képviselő-testület az ajánlatok elbírálása érdekében rendkívüli ülést tarthat. Az elbírálás során a 6 vagy annál több telek egyszerre történő megvásárlását tartalmazó ajánlatot az önkormányzati gazdasági érdekeit figyelembe véve a képviselő-testület előnyben részesítheti.

A pályázó az ajánlatának benyújtásával – külön nyilatkozat nélkül - elfogadja az ajánlattételi felhívás feltételeit és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ajánlat érvényességének határidejét.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indoklás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel és benyújtása is díjmentes.

(Felhívjuk a figyelmet, hogy az elbírálhatóság érdekében szíveskedjenek a kiírás minden elemét pontosan megválaszolni.)

Őrbottyán, 2019. június 26.

Kmetty Károly
polgármester

Csatolt dokumentum: