TÁJÉKOZTATÓ a vasárnapi nyitvatartásról

2015.március 15-én hatályba lépett a kiskereskedelmi szektorban történõ vasárnapimunkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény.

Atörvény szerint az üzletek a fenti rendelkezéstől az alábbiak szerint térhetnekel:

Azüzletek

a) adventivasárnapokon 6 óra és22 óra között tarthatnak nyitva,

b) december24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra közötttarthatnak nyitva,

c) valamint minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján6 óra és 22 óra között tarthatnak nyitva.

Atörvény az üzletek egyes csoportjaira nézve különös rendelkezéseket ír elő, így

a) a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítőüzlet kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra között, vasárnap ésmunkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között nyitva tarthat,

b) újságot árusító üzlet, valamint virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12óra között tarthat nyitva,

c) sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon asportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak.

Azaz üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, azáltalános zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általánoszárvatartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységetfolytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekbenfelsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

Segítőcsaládtagnak minősül az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég tagjának, agazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személytagjának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1)bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója (a házastárs, azegyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, azörökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér), aki a kereskedelmitevékenység folytatásában személyesen vesz részt.

Atörvényben foglaltak megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, és benem tartása esetén szankcionálja.

Atörvény hatálya nem terjed ki:

1.a gyógyszertárak nyitva tartására;

2.a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;

3.a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzletnyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző – a pályaudvarüzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, hogy a pályaudvar területemeddig terjed;

4.a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;

5.az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyiintézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre;

6.a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;

7.a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;

8.az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;

9.a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;

10.a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;

11.a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;

12.a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;

13.a vendéglátásra;

14.a világörökségi területen található üzletekre, valamint

15.a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmitevékenységre.

Felhívoma kereskedelmi tevékenységet végző figyelmét arra, hogy az adventi napokra és atetszőlegesen meghatározott egy napra vonatkozó nyitvatartási szándékot ahivatkozott törvény 4. § (2) bekezdés alapján az érintett időpont előtt 15 nappal be kell jelenteni ŐrbottyánVáros Jegyzőjének (Polgármesteri Hivatal, 2162 Őrbottyán, Fő út 63.).

Amennyibena törvény hatályba lépése miatt a nyilvántartásba vett kereskedelmitevékenységben a nyitvatartási idő módosul, akkor a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belülköteles bejelenteni Őrbottyán VárosJegyzőjének (Polgármesteri Hivatal, 2162 Őrbottyán, Fő út 63.) a kereskedelmitevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet6. § (5) bekezdése szerint.

Aváltozás bejelentő nyomtatvány ügyfélfogadási időben személyesen igényelhető aPolgármesteri Hivatal 1. szobájában vagy ide kattintva  letölthető.

GállnéMezősi Szilvia

jegyző