TÁJÉKOZTATÓ

a magánfõzésre vonatkozó adóbevallással,az átalányadó befizetésével, továbbá a magánfõzõ által birtokoltdesztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárásról

A Magyar Közlöny 161/2014. számában2014. november 26-án kihirdetett, azegyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosítása értelmében2015. január 1-jétől változnakajövedéki szabályozás magánfőzésre vonatkozó rendelkezései. A változásokkövetkeztében a jogalkotó a magánfőzésre vonatkozó adóbevallással, az átalányadóbefizetésével, továbbá a magánfőző által birtokolt desztillálóberendezésselkapcsolatos eljárást az önkormányzati adóhatósághoz telepítette.

A változásokat a jövedéki adóról és a jövedékitermékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény(a továbbiakban: Jöt.) 3. § (3), 5. § (9), 64. § (6) és (8), a 67/A. §,valamint a 128/K § tartalmazzák.

A fontosabb változások a következők:

2015. január 1-jétől a magánfőző általelőállított párlat nem minősül adómentes előállításnak és a magánfőzésbenelőállított párlat mennyisége évi 50 literre csökken és változik a magánfőzőszemélyének meghatározása, amely alapján magánfőzést a jövőben csakgyümölcstermesztő személy végezhet.

A magánfőzésben előállított párlat adójaévi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőzőlakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele.A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utániadóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig– együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nemkeletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Fontosváltozás, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés felettitulajdonszerzést, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelyeszerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben meg kell adni a nevét,lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját,a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha azeltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatóságiellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerűtulajdonszerzést igazoló iratot. Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt amagánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor amagánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést.

Azönkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésrőlszóló magánfőzői bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti avámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzatiadóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követőhónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

Az adóraktár részére történőértékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzöttpárlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlateredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerintibejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállítottönkormányzati adóhatóság igazolás igazolja.

Ugyanakkor a magánfőző, a Jöt. 67/A. § (6) bekezdésealapján azévente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiségethaladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak, és a vámhatósággalegyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről

A fentiekkel összefüggésben az egységesjogalkalmazási gyakorlat kialakítása érdekében bejelentés minta készült, mely atájékoztató mellékletét képezi.

 

Bejelentés

amagánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben

előállítottpárlat megsemmisítéséről