Pályázati felhívás civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) részére

ÕrbottyánVáros Önkormányzata 30/2015. (II. 25.) határozatával pályázatot hirdet atelepülésen székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ és mûködõ egyesületek, civilszervezetek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.

1. A pályázat címe és célja:

A pályázat címe: „Civil szervezetek 2015.évi önkormányzati támogatása”.

A pályázat célja a helyi civilszervezetek közül az egyesületek és alapítványok által az önkormányzatfeladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgálótevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programokmegvalósításához történő hozzájárulás útján.

 

2.Támogató megnevezése:

      Őrbottyán Város Önkormányzata 2162 Őrbottyán, Fő út 63.

 

3. A támogatás jellege: nyíltpályázat

 

4. A pályázat benyújtására jogosult, és -szükség szerint - a pályázatból kizárt pályázók meghatározása:

Pályázat benyújtására jogosult az Őrbottyánközigazgatási területén működő, ott székhellyel rendelkező egyesület ésalapítvány.

Nemjogosult pályázat benyújtására az az egyesület vagy alapítvány:

a)    aki a pályázati eljárásbandöntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b)   a kizárt közjogi tisztségviselő,

c)    az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d)   olyan egyesület vagy alapítvány illetveezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelybenaz a)-c) pont alá tartozószemély vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezeténektagja, tisztségviselője, az egyesület vagy alapítvány ügyintéző vagyképviseleti szervének tagja,

e)    az az egyesület, alapítvány, illetveezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége:

ea)  amely a pályázat kiírását megelőző ötévben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországonbejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

eb)  amely a pályázat kiírását megelőző ötévben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagyhelyi önkormányzati választáson,

f)     akinek a részvételből való kizártságánaktényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. éviCLXXXI. törvény ( a továbbiakban: Knyt.) 13. § alapján a honlapon közzétették.

Ki kell zárni azt apályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton – a pályázati eljárás bármely szakaszábanfennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban.

Nemrészesülhet támogatásban az a pályázó, aki

a)    apályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nemmegfelelő pályázatot nyújtott be és a hiánypótlást az erre való felhívásra semteljesítette,

b)   atámogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nemrendelkezik,

c)    atámogató által meghatározott mértékű saját forrással nem rendelkezik, továbbáazt nem igazolja,

d)   atámogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagymegtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

e)    jogerősvégzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – amegszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,

f)     jogszabályban,illetve a pályázati kiírásban a támogatási szerződés megkötésének feltételekéntmeghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be,vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

g)    nem felel meg az államháztartásról szóló2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerintikövetelményeknek,

h)   azelőző öt évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás felhasználásávaljogszabályokban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegvemég nem számolt el,

i)     lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozássalrendelkezik.

 

5. A pályázat tartalmi és formaikövetelményei, a benyújtandó pályázatok példányszáma:

Apályázatot az 1. sz. pályázati adatlapon kell benyújtani 1 eredeti, aláírtpéldányban.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a)    apályázó azonosító adatait, így különösen nevét, székhelyét (címét),

b)   apályázó adószámát,

c)    apályázó képviselőjének nevét,

d)   apályázó elérhetőségének megjelölését,

e)    aköltségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok,beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázatikiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletesköltségtervet,

f)     azigényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegétés a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,

g)    amegvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését (a megvalósításkezdő és befejező időpontját),

h)   arendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül

ha)  az államháztartásközponti alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból,valamint külföldi forrásokból származó összeget,

hb)  az állam, azOrszággyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv általalapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől,nonprofit vagy más gazdasági társaságtól igényelt, kapott támogatás összeget,

i)   a pályázó bankszámlaszámát.

 

Atámogatási igényhez csatolni kell

a)   igazolásta saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal),

b)  aközpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény14. §-a szerinti, 2. sz. nyomtatványon megtett nyilatkozatot

c)     a civil szervezet alapdokumentumainak aképviselő általhitelesített másolatát

d)  atárgyévet megelőző évrőlkészített beszámolót, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbehelyezéséről kiadottbírósági igazolást,

e)   a pályázóírásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásbólbeszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásbaveszi,

f)    apályázó nyilatkozatát a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség,illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,

g)   apályázó közzétételi kérelmét a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről.

6. A támogató rendelkezésére álló forrásmegnevezése és összege:

A pályázati forrás az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 06.) önkormányzati rendeletben „Civilalap” címen meghatározott  3.500.000 -Ft, azaz hárommillió ötszázezer forint.

 

7. A költségvetési támogatásbólelszámolható és el nem számolható költségek köre:

      A támogatásból a pályázati adatlapon szereplő költségek számolhatók el.

8. A finanszírozás módja(előfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történő folyósítás,visszatérítendő vagy nem visszatérítendő költségvetési támogatás):

Az elnyert támogatásiösszeg előfinanszírozásban, a támogatási szerződés megkötését követő 30 naponbelül kerül a kedvezményezett részére átutalásra. A támogatás vissza nemtérítendő támogatás.

 

9. A megkívánt saját forrás mértéke:

A pályázati projektheza pályázónak minimum 20 % saját forrással kell rendelkeznie.

 

10. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázatot 2015.március 26. 15.00 óráig kell lezárt borítékban azŐrbottyáni Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában ( 2162 Őrbottyán, Fő út63. ) személyesen benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil szervezetektámogatása 2015”.

 

11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége ésfeltételei:

A pályázat hiányosságaesetén a pályázó a benyújtási határidőtől számított 5 munkanapon belülfelhívást kap a hiánypótlásra 5 napos határidő kitűzésével. Amennyiben ahiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a pályázat elutasításrakerül.

 

12. A támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozótájékoztatás, a jogorvoslat benyújtásának határideje és módja:

A támogatási döntésellen – a pályázatban kiírt feltételek megsértésére hivatkozva - a döntéskézbesítésétől számított 15 napon belül írásbeli jogorvoslattal lehet élni. Ajogorvoslati kérelmet a polgármesternek kell címezni és az ŐrbottyániPolgármesteri Hivatalban benyújtani. A jogorvoslati kérelmet a polgármesterből,jegyzőből és a pénzügyi bizottság elnökéből álló három tagú bizottság bíráljael.

 

13. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai,a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A pályázatokat aképviselő-testület bírálja el a pályázat benyújtására nyitva álló határidőtőlszámított 30 napon belül. A döntésről a polgármester a pályázót 5munkanapon belül írásban értesíti.

 

14. A költségvetésitámogatás felhasználására vonatkozó feltételek: 

a)    a támogatást csak a pályázati döntésszerinti célra lehet felhasználni,

b)   a támogatás csak a támogatási szerződésmegkötése után keletkezett költségekre számolható el,

c)    a támogatással legkésőbb 2016. január15-éig el kell számolni,

d)   az elszámolás pénzügyi és a támogatottcél megvalósulását részletesen leíró szöveges beszámolóból áll,

e)    a pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell aszámlák hitelesített másolatát,

f)     a támogatást a támogató a támogatásiszerződés megkötését követő 30 napon belül utalja át kedvezményezettszámlájára,

g)    a jogosulatlanul igénybe vett támogatástaz erre történő felhívástól számított 15 napon belül vissza kell fizetni,

h)   a támogatással és a felhasználásávalkapcsolatos bizonylatokat öt évig köteles a kedvezményezett megőrizni ésellenőrzés esetén bemutatni,

i)     a kedvezményezett az adataibanbekövetkezett változásokat köteles a támogatónak 15 napon belül bejelenteni,

j)     A támogató jogosult a támogatásiszerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételekközül legalább egy bekövetkezik:

ja)a támogatási szerződésben meghatározottmegvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül atámogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetésitámogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmétezen idő alatt írásban sem menti ki,

jb)hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy akedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamisadatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

jc)a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 76. § (1)bekezdésében meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalátkövetően következik be, vagy jut a támogató tudomására,

jd)a támogatott tevékenység megvalósításameghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglaltütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

je)a kedvezményezett neki felróható okból megszegia támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem teszeleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében aköltségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,

jf)a kedvezményezett a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

jg)a kedvezményezett a támogatási szerződésbenmeghatározott határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette abeszámolási kötelezettségét.

A támogatási szerződést aképviselő-testület nevében a polgármester köti meg a kedvezményezettel, adöntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A támogatási szerződés megkötésénekfeltétele, hogy a kedvezményezett a 3. számú nyomtatvány szerinti nyilatkozatotmegtegye. A nyilatkozatot eredményes pályázat esetén, a döntésről szóló értesítésbenmegjelölt időpontig kell benyújtani. 

15. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adása:

 

A pályázattalkapcsolatban felvilágosítást Gállné Mezősi Szilvia jegyző ad a 0628 360 044-es telefonszámon, e-mailen ( )  vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalbanügyfélfogadási időben.

 

16. A pályázat elkészítése során kötelezőenhasználandó dokumentumok mintái: 

 

A pályázatotaz 1. szám alatt csatolt pályázati adatlapon, a szükséges nyilatkozatokat a 2.és 3. számú minta alapján kell megtenni. A nyomtatványok letölthetők azönkormányzat www.orbottyan.hu honlapjárólilletve beszerezhetők az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

 PÁLYÁZATI ADATLAP (WORD)

PÁLYÁZATI ADATLAP (PDF)