Lakossági tájékoztató

Őrbottyán Kálvária-domb területének fejlesztése és a Csurgó utca külterületi szakaszának nyomvonalkorrekciója

Tisztelt Lakosok!

Szeretném, ha a lakosok megismernék az előzményeket és a döntések előkészítésekor a Képviselő-testület által megismert, de a lakosok előtt nem vagy csak részben ismert adatokat. Szeretném, ha mindenki számára megismerhető válnának ezek az információk is.

2021. januárjában a Képviselő-testülethez bejelentés érkezett a DunaFlat Hungary Kft. részéről, miszerint a tulajdonába kerülő Kálvária dombon elhelyezkedő ingatlanokon építkezni fog. Továbbá azzal a kéréssel kereste meg az Önkormányzatot, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosításának megkezdését elindítsa, annak érdekében, hogy a mai ingatlanpiaci igényeknek megfelelő méretű, elhelyezésű telkeket alakíthasson ki saját tulajdonán. A kérést a Képviselő-testület minden tagja, írásos és szakmai anyag kíséretében megkapta, 9 tagjából 7 fő támogatta az eljárás elindítását (1 fő tartózkodott és 1 fő nem adott választ). Tehát nemmel senki sem szavazott. Ez az eredmény egyértelmű volt számomra, a döntés értelmében az eljárás elindításra került. Szeretném leszögezni, hogy a Képviselő-testületnek nem célja a lakosság létszámának növelése. Ugyanakkor amikor szembesültünk vele, hogy a területen 30 db két lakásos társasház fog hamarosan megépülni, kötelességünknek éreztük, hogy az ott élő lakosság ezáltal okozott többletterhelését infrastruktúrális fejlesztésekkel enyhítsük. Tudtuk, hogy sajnos ez pénzügyi problémák miatt más módon nem kivitelezhető, csak ha sikerül közérdekű kötelezettségvállalást beszednünk a vállalkozótól, hiszen mindenki ismerte azokat az információkat, amelyek meghatározták a Testület 2021. évi mozgásterét. A 2020. év novemberében meghozott rendelet módosítás - miszerint a kommunális adó és az építményadó mértékét 2021. évtől megemelni szándékozott a Testület, - végül nem lépett hatályba, hiszen a Kormány nem engedélyezte a helyi adók emelését. Ezen túl a gépjárműadó teljes összege és az iparűzési adó fele is elvonásra került, ezek már a központi költségvetés bevételét képezik. Közben kiderült, hogy a város egyik legnagyobb adófizető vállalkozása, a Wienerberger Téglagyár az időszakos üzemszünet után végleg bezárja kapuit, ami a városnak hatalmas adóbevétel kiesést eredményezett. A járványügyi védekezés több milliós forintos kiadást jelentett (amelyeket eddig még nem kaptak vissza az önkormányzatok).

A Csáky Miklós utcában lakókkal egyeztetést tartottunk 2020. novemberében az utca szilárd burkolattal történő kialakítása, valamint a csapadékvíz elvezetése ügyében. Az egyeztetésre meghívót kapott a Tavasz utcában lakó őrbottyáni lakos, aki a Tavasz utca 300 méter hosszú szakaszának felújításában nyújtott segítséget. Már ezen az egyeztetésen is kiderült, hogy egész Őrbottyán belterületi úthálózatának szilárd útburkolat kialakítására milliárdos pénzügyi források kellenek. A szóban forgó Csáky Miklós utca felújítása is jelentős összegű, és az utcában lakó tulajdonosok önerejével valósulhatna meg. Döntésünket ez is befolyásolta, hogy az ott élők útfelújítási terheit csökkentsük, s minél kevesebb önerő bevonásával valósuljon meg az évek óta húzódó felújítás!

Ezek után a város költségvetését 2021. évre nagyon szorosra kellett húzni, mert a járvány miatt sokkal kevesebből tudtunk gazdálkodni. A fentiek értelmében a beérkezett a javaslat ezért került megvitatásra, mert ez a városnak jelentős - FEJLESZTÉSRE SZABADON FELHASZNÁLHATÓ - pénzösszeggel kecsegtetett. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a vállalkozó tulajdonában álló 30 db telekre, 60 lakás megépítése elkerülhetetlen, ezzel egyértelművé vált, hogy csak is a HÉSZ módosításból keletkező többlet ingatlanok kialakítása után befizetendő közérdekű kötelezettségvállalásból lehet megkezdeni a környéken élők közlekedési nehézségeinek a megoldását és esetleg máshonnan hiányzó összegeket ebből pótolhatjuk ki.

Márciusban, a Kálvária domb fejlesztésével kapcsolatosan tartott második szavazáskor 6 fő igen és 3 fő nem eredményű döntés született. Ezt a döntést is megelőzte a Képviselők teljeskörű tájékoztatása, amelyet írásban kaptak kézhez. Ez az anyag már tartalmazta a Vállakozó által elkészíttetett tanulmánytervet is. A Testület tagjai írásban tehették fel kérdéseiket, amelyre a szakemberek adtak választ. A Képviselő-testület többsége továbbra is ezt a megoldást támogatta. A járványügyi szabályok miatt polgármesteri határozat született ebben az ügyben, mivel a képviselő-testület nem tarthatott hivatalosan testületi ülést. 

Az eljárás a törvényi előírásoknak megfelelően folytatódott és következett a lakossági Online Fórum megszervezése és az összes háttéranyag megismertetése a lakosság körében. A Fórumon lehetősége volt mindenkinek az előzetesen beérkezett lakossági kérdésekre adott válaszokat meghallgatni és az újabb kérdéseket feltenni. A hozzám visszaérkezett észrevételek alapján és a saját érzésem szerint is, a 2,5 órán keresztül tartó Fórum eredményes volt. Ezután ismételten 2 hét állt a lakosok rendelkezésére, hogy újabb kérdéseket tegyenek fel, melynek eredményeként a petíció és még 12 kérdés érkezett az Önkormányzathoz. Erre is megszülettek a szakmai válaszok és a Képviselő-testület tagjaihoz ismételten kiküldésre került a teljes anyag. Ezt követően 2021.06.09-én egy személyes találkozóra hívtam a Képviselő-testület tagjait, hogy az eljárás részét képező vélemény alkotást lezárjuk. A szerdai napon az informális megbeszélés fő témája a Kálvária domb fejlesztése volt. Az eljárás részeként a Testületnek véleményezni kell a lakossági kérdéseket és az arra adott szakmai válaszokat is. A kihirdetett veszélyhelyzet miatt, egy személyben kellett határozatot hoznom továbbra is, de döntésem meghozatala előtt, - mint eddig mindig - kikértem a Képviselő-testület véleményét. Ezen a megbeszélésen 7 fő volt jelen, akik a helyszínen szavaztak, a kettő hiányzó képviselő előzetesen jelezte álláspontját. Így kialakult az eredmény, ahol a Képviselő-testület tagjai 5 igen és 4 nem vélemény mellett tovább engedték a HÉSZ módosítási folyamatot. A Képviselő-testület többségi döntése minden esetben a polgármesterre nézve is kötelező érvényű. Azt gondolom, hogy a Képviselő-testület döntését megalapozottan hozta meg, amely figyelembe vette az ott élők véleményét is és az általános állapotokat is. Az indokolásom mellett kézhez kapják a kérdésekre adott válaszokat is. Ezt azért tartom fontosnak, hogy a lakóközösség tagjai is megismerhessék azokat. A lakosoktól eddig érkezett visszajelzések alapján a lakosok egy része eddig szem elől tévesztett sok fontos tudnivalót. A félreérthető információk, amelyeket közösségi oldalakon osztottak meg, sok pontatlanságot tartalmaztak. Olyan kisfilmet tettek közzé több oldalon, amelyben a valóságban tervezett házak számát duplán jelölték meg. Jelzésemre a hibát később korrigálták, de addigra már az olvasókhoz eljutott. A beadott petíciót a település módosítással érintett részétől távol élő lakók is nagy számban aláírták, azon információk tudatában, amit a közösségi oldalakról tévesen szereztek. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a módosítás most csak ezeket az ingatlanokat érinti, nem a teljes településre vonatkozik. Nincsen alapja annak a félelemnek, hogy Őrbottyán jelenleg még beépítetlen területein is ezek a szabályok lesznek érvényesek és ezzel a döntéssel jelentősen megnöveli az önkormányzat a lakosság számát. A természeti értékek elpusztításának publikálása sem állja meg a helyét, hiszen a területen nincs és nem is volt kiemelt védendő természeti érték! A terület 13 éve magántulajdon, építési telek és 2001 óta beépítésre szánt lakóövezet, ahol már akkor kétlakásos lakóépületeket lehetett építeni. Az ilyen beépítésre szánt belterületi lakóövezetben elhelyezkedő magánterületekre nem vonatkoznak azok a szabályok, amelyek a szántó vagy termőföld átminősítésekor le kell folytatni.

A polgármesteri tisztség betöltése néha hálátlan feladat, hiszen nem lehet mindenkinek megfelelni és ez most itt ebben az ügyben is jól érzékelhető. Szeretném, ha azt is átgondolnák, amit az egyik Képviselőnk mondott a beszélgetésünk alkalmával.

Nem szó szerint idézem szavait: „Amikor a Csáky Miklós utca benépesült- rövid idő alatt épültek meg a házak- akkor az odaköltözők voltak azok, akik az akkor sem jó állapotú utakat a teherforgalommal tovább rombolták. Építkeztek és a velejáró zajjal, szeméttel stb. terhelték a környezetüket. Akkor a régi lakosoknak sem tetszett az új lakóközösség kialakulása. Néhány év elteltével ugyanez a folyamat zajlik jelenleg, csak most a Csáky Miklós utcában élőknek nem tetszik az építkezés lehetősége.”

A megállapodás szerint a kialakított területen a beruházónak az utak kialakításával szemben is követelményeket írunk elő, a hozzájárulásból pedig a környező utak minőségének javítására tudunk forrást biztosítani.

Fontosnak tartom azt is leírni Önöknek, hogy a teljes területen 24 db 750 m2 körüli vagy még nagyobb telek kerülhet kialakításra. A többi 15 telek ennél nagyobb 800 m2 és még nagyobbak is. A több helyen példaként felhozott Hegyi György utcai ingatlanoktól nagyobb telkek alakíthatók ki, ezért szerintem az összehasonlítás helytelen. A beépítésre szánt területek paramétereit a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet szabályozza, mely paraméterek megengedőbbek. Korábban és most is településmérnök végzettségű szakemberek készítették el városunk település szabályzási eszközeit. A településszerkezet eszközeinek módosítási eljárása, hosszan tartó folyamat. A módosított települési eszközt minden esetben szakhatóságok véleményezik és a kialakított vélemények során az állami főépítész dönt a módosítás kimeneteléről. A korábban meghatározott egy épületben 2 lakás szabályozása azt jelentette és jelenti most is a településnek, hogy nem engedi túl zsúfolttá tenni városunkat, utcáinkat, településképünket! A lakossági észrevételben tett más települések építési szabályzatával városunkét nem lehet összehasonlítani! Azokon a településeken, ahol most változtatási tilalmat kívánnak bevezetni, a kettőnél több lakás építése és a nálunk soha nem használt zártsorú-, sorházas beépítési módok okoznak problémát a 720 m2-nél kisebb méretű telkeken és az azokat kiszolgáló közterületeken!

Nem vitattam eddig sem, hogy a beépítésre szánt ingatlanok lakóépülettel történő beépítése gondokat fog okozni az ott élőknek, mert tisztában vagyok vele, hogy a munkálatokkal zaj és porszennyezés, megnövekedett forgalom jár együtt. Viszont ezt a terhelést a 60 ház építésekor is tapasztalni fogják. A munkálatok során és utána a beköltözők és az eddig ott élők is panasszal fognak fordulni az Önkormányzathoz, hogy nehezebben, lassabban lehet hazajutni ingatlanjaikba, ezért az ott élők véleményét, javaslatait befogadva a Damjanich utca és a Cinege utca fejlesztésének megkezdésére fordítanánk az építési vállalkozó által befizetett összeg jelentős részét. Továbbá kértük a vállalkozót, hogy fogadja el a Képviselő-testület kérését, miszerint fasort ültet, a házak nem lesznek egy színűek és az ingatlanok legalább 3 féle alaprajzzal épülnek meg. Ezek a változtatások elősegítik majd a kialakuló lakóközösség életterének elfogadását.

 

Tisztelettel:

Szabó István Ferenc
polgármester

Csatolt dokumentum:

  • 50/2021. (VI.09.) polgármesteri határozat [pdf]

    Őrbottyán Kálvária-domb területének fejlesztése és a Csurgó utca külterületi szakaszának nyomvonalkorrekciója - Helyi építési szabályzat módosítás partnerségi egyeztetés lezárása tárgyában