Lakossági felhívás

Az ingatlanok és az ingatlan előtti úttestig terjedő területsávok tisztán és rendben tartásáról

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a település környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete alapján a település környezetének védelme és tisztasága érdekében az ingatlan és az ingatlan előtti úttestig terjedő területsáv tisztán és rendben tartásáról, gyom- és gazmentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni.

A helyi rendelet alapján a tulajdonos köteles gondoskodni:

  • az ingatlan tisztán és rendben tartásáról,
  • az ingatlan előtti úttestig terjedő területsáv tisztán és rendben tartásáról,
  • az ingatlan rendszeres rovar- és rágcsáló irtásáról,
  • az ingatlanon keletkező csapadékvíznek saját területen történő elhelyezéséről, elvezetéséről,
  • az ingatlan előtti járda és nyílt árok, valamint annak műtárgyai, csatornák, átereszek tisztításáról, tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról, továbbá a hó eltakarításáról és síkosság-mentesítésről.

Köztisztasági szempontból járdának minősül az ingatlan előtt, a gyalogos közlekedésre kiépített járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv és árok is van, az úttestig terjedő teljes terület.

A biztonságos közlekedés érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles továbbá gondoskodni az ingatlanról a járdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről.

Felhívom figyelmét, hogy a gondozatlan járdaszakasz vagy árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa költségére elvégezheti.

A rendelkezések betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik.

Felhívom figyelmét, hogy a fenti rendelkezések be nem tartása a közösségi együttélés szabályai megsértésének minősül. A közösségi együttélés szabályait megsértővel szemben 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság, illetve 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki!

A képviselő-testület által megalkotott szabályok betartása és betartatása a település nyugalmát, rendezettségének megteremtését, fenntartását és környezetének védelmét szolgálják.

Kérem, hogy mind saját maga, mind a  település és a többi lakos érdekében fokozottan figyeljen ezen szabályok betartására!

 

Őrbottyán, 2019. május 14.

 

Gállné Mezősi Szilvia sk.
jegyző