Akikre büszkék vagyunk

Őrbottyán Város történelmi alakjai, kitüntetettjei, díszpolgárai, büszkeségeink.

KVASSAY JENŐ

(Buda, 1850, július 5. – Budapest, 1919. június 6.) Köznemesi családban született. Mindig is őrbottyáninak vallotta magát. A pesti műegyetemen folytatott gépészmérnöki tanulmányokat, de a mérnöki oklevelet nem szerezte meg. Mezőgazdasági és vízépítési tanulmányokat folytatott a magyaróvári gazdasági akadémián, majd Párizsban a École des Ponts et Chaussées-on. A vízügyi szolgálat működését Franciaországban és Németországban tanulmányozta. 

1878-ban kinevezték kultúrmérnöknek[1], és megbízást kapott a földművelésügyi tárcán belül az általa javasolt mezőgazdasági–vízügyi szolgálat, a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezésére, amelynek 1880-ban vezetőjévé nevezték ki. 1891-ben a vízügyi igazgatás egységes irányításának szerveként létrehozott Országos Vízépítési és Talajjavítási Hivatal (1899-től Országos Vízépítési Igazgatóság) vezetője lett, és onnan vonult nyugállományba 1918-ban. A kultúrmérnökség működési köre kiterjedt a belvízrendezésre és -lecsapolásra, az alagcsővezetésre és az öntözésre, a mederrendezésre és a vízmosás-megkötésre, a halászati ügyek felügyeletére. 

Kvassay nevéhez fűződik a vízjogi törvény megalkotása (1885: XXIII. tc.), valamint az Országos Halászati Felügyelőség és a Közegészségügyi Mérnöki Szolgálat megszervezése. Kezdeményezte a balatoni kikötők és a budapesti szabadkikötő megépítését, szorgalmazta a dunai vízi közlekedés fejlesztését. 

Vízgazdálkodási, folyószabályozási és mezőgazdasági vízépítési szakirodalmi munkássága is jelentős. Mezőgazdasági vízműtan című munkája évtizedeken át a kultúrmérnökök kézikönyve volt. A Magyar Tudományos Akadémia 1918-ban Wahrman-díjjal tüntette ki. Négy évtizeden át a magyar vízügy legfőbb irányítójaként működve új korszakot hozott a magyar vízépítés történetében. Budapesten hunyt el 1919. június 6-án. Emlékét a róla elnevezett és emléktáblával jelölt Budapest-csepeli Nemzeti- és Szabadkikötő bejárati zsilipje (Kvassay-zsilip), valamint Balatonföldváron felállított emlékműve őrzi.

SAJÓ ELEMÉR

(Őrszentmiklós, 1875. szept. 9. – Budapest, 1934. szept. 21.) vízmérnök Őrszentmiklóson született 1875-ben. Híres nagybátyjának, Kvassay Jenőnek példáját követve választotta a műszaki pályát, 1898-ban Budapesten szerzett mérnöki oklevelet. Pályakezdőként az akkori Magyarország legnagyobb vízépítési alkotásának, a Ferenc csatorna tiszai torkolatának áthelyezésével kapcsolatos óbecsei kettős hajózsilipnek az építési munkálataiban vett részt. Ezután a Béga-csatornázási munkálatoknál dolgozott. Itt szerzett tapasztalatait dolgozta fel első publikációjában, 1904-ben. Szaktudását és szervezőkészségét 1906-ban a soroksári Duna-ág rendezésénél hasznosította, mint a Kvassay zsilip tervezője és építésvezetője. 1911-ben, a Csepel-sziget csúcsán létrehozott cementkisérleti állomáson betonkeverési vizsgálatokat folytatott. Az ennek alapján Lampl Hugóval közösen megírt A beton című könyve 1915-ben a Magyar Mérnök és Építész Egylet aranyérmét nyerte el. 

1919-ben a kormány a dunai víziút és a vasúti szállítás közötti kapcsolat megteremtése céljából Budapesten egy dunai kikötő létrehozását határozta el és felállította a Kikötőépítési Igazgatóságot, melynek élére Sajó Elemért nevezték ki. Gazdasági okokból az építkezést többször is leállítás fenyegette; a kikötő megvalósulása Sajó kitartásának, meggyőző erejének köszönhető. 

1928-tól a Földmívelésügyi Minisztériumban előbb a Balaton ügyeivel, majd a Vízügyi Főosztály vezetésével foglalkozott. Itt született meg 1931-ben híressé vált programja: Emlékirat vizeink fokozottabb kihasználása és újabb vízügyi politikánk megállapítása tárgyában. E koncepciója a következő évtizedekben a hazai vízgazdálkodás fejlesztésének egyik alappillére volt. Életének utolsó éveiben foglalkozott az Alföld öntözési gondjainak megoldásával, a szikes területek problémáival, a Duna-Tisza csatorna kérdéskörével, a vízügyi szolgálat megszervezésével. Alkotóereje teljében érte a halál Budapesten, 1934 szeptember 21-én.

Őrbottyánért Kitüntetés, Őrbottyán Díszpolgára és Őrbottyán Kiváló Pedagógusa

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata 2004-ben az Őrbottyán Díszpolgári cím, Őrbottyánért kitüntetés, valamint az Őrbottyán Kiváló Pedagógusa Kitüntetés alapításáról és adományozásáról döntött. A döntésben kiemelt szempont a közéleti szerepvállalás, a település fejlődésének előmozdítása, mely területen elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át tartó kiemelkedő munka. 
Fenti elismeréseket lehetőség szerint minden évben, az augusztus 20-i Szent István-ünnepségenadja át az Önkormányzat. Az előterjesztést a mindenkori Előkészítő Bizottság végzi, az odaítélésről szóló döntést a mindenkori Képviselő-testület minősített többséggel elfogadott határozattal hozza. 

Ennek értelmében az alábbi személyek kapták meg az elismeréseket: 
 

2005. évben     
Díszpolgári cím   Gombos Lajos 
Őrbottyán Kiváló Pedagógusa cím    Nagy Vilmosné 
     
2007. évben     
Díszpolgári cím   Dr. Verbóczky János posztumusz
Őrbottyánért kitüntetés   Csengődi János
Őrbottyán Kiváló Pedagógusa cím   Csapó Jánosné
     
2008. évben     
Díszpolgári cím   Dr. Benedek János
Őrbottyánért kitüntetés   Kvassay Jenő Klub
     
2009. évben     
Őrbottyánért kitüntetés   Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub
Őrbottyán Kiváló Pedagógusa cím   Cservenka Aurélné
     
2011. évben     
Díszpolgári cím    Dr. Csaba Ambrusné Dr. Csényi Mária 
Őrbottyán Kiváló Pedagógusa cím    Bándiné Nagy Katalin 
Díszoklevél    Sólyom Irén 
Thuránszky Adrienn 
     
2012. évben     

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

  Gombosné Branda Éva 
Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj   Csernák Józsefné 
Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj   Dávid Jánosné 
Őrbottyán Közszolgálatáért Díj    Bucsányi Istvánné 
Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj   Borbély Sándorné 
Őrbottyán Díszpolgára    Kvassay Sándor 
     
2013. évben      
Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj   Kajántó Mária 
Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj   Bucsányi Istvánné 
Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj   Kiss Péter Andrásné 
Jó tanuló - Jó sportoló    Barsi Evelin 
     


Akikre büszkék vagyunk 

Gombos Lajos 

Harangöntő mester

Dr. Verbóczky János 
Őrbottyán település társadalmi életének véleményformáló szereplője volt az idei év januárjában tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig. Egy önkormányzati cikluson keresztül az önkormányzat alpolgármestereként tevékenykedett, és a helyi választópolgárok a 2006. évi önkormányzati választásokon is bizalmat szavaztak neki. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a település történetének kutatása területén is. Az Ő munkájának a gyümölcse a szervezeti és működési szabályzatról szóló hatályos önkormányzati rendeletnek a település történetét összefoglaló melléklete és az önkormányzat hivatalon internetes oldalán Őrbottyánról elhelyezett tájékoztató is az Ő helytörténeti kutatásain alapszik. Szorgalmazója volt az Őrbottyán utcanév reform programjának. Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a közterület elnevezés évszázados hagyományainak, valamint az e téren jelentkező jelenkori kihívásoknak megfelelő és országosan is egyedülállóan egységes, valamint tudományosan megalapozott javaslatot dolgozzon ki a helyi közterületek nevének megváltoztatására, és az újak elnevezésére. Alapító tagja volt a Szent Miklós szövetségnek. Váratlan távozásával számtalan községi feladat megoldásának tennivalóját hátrahagyta az itt maradóknak, akik kötelességünknek érezzük folytatni a közösen eltervezett feladatokat. Az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete Őrbottyán Díszpolgára posztumusz kitüntető címet adományoz részére, ezzel a díszpolgári címmel emlékezünk rá. 

Csengődi János 
Közösségi munkája évtizedeken keresztül meghatározta a település életét. Közösségépítő kirándulások szervezett a település lakói számára. Sok éven keresztül volt a vácbottyáni római katolikus templom egyháztanácsának az elnöke. Ő volt a Bottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub eredeti megálmodója és megteremtője, s a mai napig tiszteletbeli elnöke. Az Ő nevéhez fűződik a szüreti mulatságok hagyományának visszaállítása a település kulturális életébe. Évtizedeken keresztül, választások idején a kerületi szavazóbizottság elnökeként tevékenykedett. Őrbottyán Nagyközség közéletében való több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért kitüntetést adományoz részére. 

Csapó Jánosné 
36 évig óvónőként tevékenykedett a településünkön. Színes egyéniségével, ötleteivel, szeretetet sugárzó lényével öregbítette településünk jó hírnevét, s nevelt fel több generációt. Szakmailag jól képzett, gyermekszerető, jó pedagógiai érzékkel rendelkező óvónő. Kimagasló pedagógiai munkássága révén nagyon sok, szép műsor és színdarab került megrendezésre. A mai napig élnek az emberek szívében azok a falusi ünnepélyek, óvodai rendezvények, melyeket a hagyományokhoz igazított. Kellemes egyénisége miatt a település lakói szívükbe zárták, mai napig nagy tiszteletnek örvend az emberek körében. Őrbottyán Nagyközségben az oktatás-nevelés terén végzett magas színvonalú munkájáért, kiemelkedő teljesítményéért az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Kiváló Pedagógusa kitüntetést adományoz részére. 

Dr. Benedek János 
A több évtizede szakmájában dolgozó orvos magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezik, Benedek doktor mindenki és a köz megelégedésére végezte munkáját. 1970-ben általános orvosi diplomát szerzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően két évig Petőfibányán dolgozott körzeti orvosként. 1972. januárjától Őrbottyán II. körzetének orvosa lett. Kezdetben közalkalmazottként, majd 1997-től vállalkozó orvosként végezte munkáját. Ezt követően a háziorvostan szakvizsgát is megszerezte. 36 évig dolgozott községünkben, 2008. február 1-i nyugdíjba vonulásáig. A már nyugdíjas szakember jelenleg a veresegyházi Misszió Egészségügyi Központban ügyeletes orvosként, valamint Őrbottyánban helyettesítő orvosként dolgozik. Az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete Őrbottyán Nagyközség polgárai érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért Őrbottyán Díszpolgára kitüntető címet adományoz részére. 

Kvassay Jenő Klub 
A Kvassay Jenő Klub évek óta Őrbottyán társadalmi közéletének meghatározó szereplője. Erre a meghatározó szerepre elsősorban azáltal tett szert, hogy egy jól körülhatárolható korosztályi csoport, a helyi időskorúak közösségi életének a megszervezését vállalta magára. A Kvassay Jenő Klub komoly szerepet játszik Őrbottyán település jóhírnevének öregbítésében, hiszen figyelemre méltó a szervezetnek a magyar népdalkincs megőrzését és a nótaversenyek több száz éves hagyományának ápolását célzó, országosan is elismert tevékenysége. Az országos elismertséghez jelentős mértékben hozzájárul az is, hogy rendszeresen részt vesz az országos nyugdíjas találkozókon. Folyamatosan részt vesz a helyi rendezvényeken, aktívan kiveszi a részét azok megszervezéséből és lebonyolításából. A helyi időskorúak üdültetésének megszervezése révén a szervezet segítségével olyanoknak is alkalma nyílik kikapcsolódásra és gyógyulásra, akiknek a jövedelmi helyzete ezt nem tenné lehetővé. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete Őrbottyán Nagyközség társadalmi közéletében való kiemelkedő tevékenységéért a Kvassay Jenő Klub részére Őrbottyánért kitüntetést adományoz. 

Vácbottányi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub 
A Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub 1982-ben alakult Csengődi János vezetésével. Mint ahogyan a klub neve is mutatja a kirándulásokon és a kellemes együttléteken kívül a hagyományok ápolására, megtartására szerveződtek, s a klub ma is ezt tartja legfontosabb feladatának. Ezt mutatja az a tény is, hogy a szüreti felvonulás és bál szervezését ők kezdeményezték a 80-as években s több éven keresztül rendezték meg nagy sikerrel. Az elnök idős korára való tekintettel lemondott 1992-ben s ezután elég hosszú ideig nem működött a klub. 2001-ben a Művelődési Ház szervezésével újra alakultak, mint a Művelődési Ház csoportja. Vezetőjük Szalai Józsefné és tiszteletbeli elnök Csengődi János bácsi lett, aki ez évben bekövetkezett haláláig meghatározó alakja volt a közösségnek, s kinek tevékenységére a mai napig hálás szívvel emlékezünk. A klub taglétszáma jelenleg 35 fő, a tagság állandóan változik, hiszen az idősek elmennek, de jönnek helyettük új tagok, akik jól érzik magukat, ha együtt lehetnek. Ez a közösség községünk életében jelentős szerepet tölt be, hiszen rendkívül aktívak a községi rendezvényeken, megmozdulásokon, tevékenyen és örömmel részt vesznek. 2009-ben például képviselték a községet a Nemzeti Vágtán és már második évben jelentős munkát végeznek, a Harangok Napján a lakodalmas felvonulás lebonyolításában, vendégek kalauzolásában stb. Bárhová hívják őket a környék falvaiba is szívesen mennek fellépésekre. Teszik ezt mindenféle anyagi ellenszolgáltatás, támogatás nélkül csupán a közösségért, egymásért, a községünkért. Vidámságuk, energiájuk kifogyhatatlan, tevékenységük példaértékű. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub részére Őrbottyán Nagyközség társadalmi közéletében való kiemelkedő tevékenységéért Őrbottyánért kitüntetést adományoz. 

Cservenka Aurélné 
Az általános iskolát Veresegyházon végezte, majd a budapesti Varga Katalin Gimnáziumban érettségizett 1967-ben. Az iskolában osztálytanítóként, kisdobos-vezetőként munkálkodott, sok tábor szervezésében, vezetésében vett részt. Tanítványaival anyai szigorral bánt, nagyon jó érzéke volt a gyermekek lelkébe látni, átérezte örömüket, bánatukat. Segített ahol tudott, a nehézsorsú gyerekekre különösen odafigyelt. Kollégáival nagyon jó kapcsolata volt, közvetlen munkatársaival baráti viszonyt alakított ki. A tantestület közösséget formáló kirándulásain, szakmai útjain lelkesen és aktívan vett részt. Szakmai felkészültségét a rugalmas alkalmazkodás és a kihívásoknak való megfelelés jellemezte. A rábízott kisebb, nagyobb közösséget mindig lelkiismeretesen, következetesen, emberségesen formálta. Iskolai feladatait megbízhatóan, pontosan, precízen végezte, jellegzetes, szép gyöngybetűs írását a mai napig felismerjük. 40 éves tanítói munkája alatt kb. 8 kis-felmenős osztályt (1-2 osztály), és 5 nagy-felmenős osztályt (1- 4 osztály) tanított, ez átlagosan 20 tanulóval számolva 260 gyermeket jelent. Ezek most így leírva csak számok, de Gabi néni fejében és szívében egy-egy mosolygós gyermeket, azóta felnőtt apukát, anyukát jelentenek, akikhez emlékek fűzik őt. Cservenka Aurélnénak Őrbottyán Nagyközségben az oktatás-nevelés terén végzett magas színvonalú munkájáért, kiemelkedő teljesítményéért az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Kiváló Pedagógusa kitüntetést adományoz. 

Bándiné Nagy Katalin 
Bándiné Nagy Katalin 1962 óta pedagógusként dolgozik, 1974-ben került iskolánkba, ahol mindig fiatalos lendülettel. Lelkesedéssel nevelt-oktatott. Felelősségteljes és példaértékű szaktanári munkája mellett több évtizeden keresztül osztályfőnöki tevékenységet is végzett. Mindig fontosnak tartotta a fiatalok jellemnevelését. Az erkölcsi nevelés, a szép magyar beszéd, a hazaszeretet és a művészeti nevelés egész pedagógiai munkáját áthatotta. Hosszú éveken keresztül vezette az iskolai színjátszó kört, felvállalta az etika és a dráma oktatását intézményünkben. Kollégáival való kapcsolatában mindig nyílt, őszinte, együttműködő, segítőkész volt. A közösség formálásában kiemelkedő szerepet vállalt. Ötleteivel, javaslataival elősegítette a tantestületi tervezőmunkát, hozzájárult a jó munkahelyi légkör megteremtéséhez. Képviselőként és a KKSB elnökeként 4 éven át a község és az intézmények gyarapodásáért, hatékony, színvonalas munkájáért és hírnevének emeléséért tevékenykedett. 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatás-nevelés terén végzett több évtizedes magas színvonalú munkájáért, kiemelkedő teljesítményéért Őrbottyán Kiváló Pedagógusa kitüntetést adományoz részére. 

Dr. Csaba Ambrusné Dr. Csényi Mária 
1969-ben nevezték ki Őrszentmiklósra községi fogorvosnak. 1970. október 19-én költözött be községünkbe. Tevékenyen részt vett az óvodai és iskolai szülői munkaközösség életében és 1994-től 2002-ig önkormányzati képviselőként támogatta Őrbottyán lakosságát. Ez idő alatt a szociális és egészségügyi bizottság elnökeként tevékenykedett. Közel négy évtizedes fogszakorovosi tevékenységének befejezését követően végleg nyugdíjba vonult. 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyán nagyközség polgárai érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért Őrbottyán Díszpolgára kitüntetést adományoz részére. 

Sólyom Irén gobelin-varró 
1994 óta működő Magyar Kézművességért Alapítvány által meghirdetett XVII. Betlehemi jászol-pályázaton 2010-ben a díjazottak között volt. A pályázaton természetes anyagokkal kellett megjeleníteni a betlehemi születés-történetet, az eredményhirdetés során ismertetett díjazási lista és sorrend a Hagyományok Háza, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakértőiből valamint a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia képviselőjéből álló zsűri javaslata alapján készült. Irén kiemelkedő művészeti munkájával öregbítette Őrbottyán hírnevét. 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyán hírnevének öregbítése érdekében több éven át kifejtett áldozatos és eredményes tevékenysége elismeréseként és köszöneteként díszoklevelet adományoz. 

Thuránszky Adrienn 
Az 1991 óta működő Hospice Alapítvány elismerését, az „év önkéntese” címet nyerte el 2010-ben. Thuránszky Adrienn önkéntes segítőként az ún. Hospice Team tagja, az otthoni ápolásban és a kórházi munkában egyaránt részt vesz, önzetlen munkájával példát mutat mindannyiunknak. 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyán hírnevének öregbítése érdekében több éven át kifejtett áldozatos és eredményes tevékenysége elismeréseként és köszöneteként díszoklevelet adományoz.